Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN DESIGNLABELS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze website alsmede in onze showrooms.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Designlabels. Deze tekst geldt vanaf 29 september 2009 en is gedeponeerd op www.voorwaarden.net op 23-10-2011 onder de naam Designlabels.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen designlabels.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten zijn inclusief, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6 Prijzen en specificaties op designlabels.nl worden zo goed mogelijk gecontroleerd, maar aansprakelijkheid voor vergissingen en omissies worden wordt niet aanvaard, hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de zorgvuldigheid te garanderen.

Artikel 3 leveringen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. Bij aflevering dient Wederpartij de pakbon van de chauffeur te ondertekenen voor een goede en volledige ontvangst van alle goederen die vermeld staan op de pakbon.
2. Levering geschied altijd in overleg met Gebruiker. Indien Wederpartij op een vooraf afgesproken tijdstip voor levering niet aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, worden er leverkosten in rekening gebracht welke afhangt van de gereden kilometers.
3.Indien Wederpartij de goederen niet op de afgesproken leverdatum kan ontvangen, dient toch het volledige restbedrag van de factuur voldaan te worden op die datum. Indien de goederen door Gebruiker langer dan 3 weken opgeslagen moeten worden, mag Gebruiker hier opslagkosten voor rekenen.
4. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
5. Levering is altijd exclusief plaatsing tenzij anders afgesproken. Wij leveren alleen op de begane grond.

Artikel 4 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8 Vindplaats voorwaarden
1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
2. www.designlabels.nl, www,voorwaarden.net

Artikel 9 Privacy
De bescherming van de privacy strekt zich uit tot alle websites van Designlabels.nl. Alle gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt zullen – tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen – als vertrouwelijk worden behandeld en worden door Gebruiker niet aan derden bekendgemaakt, tenzij dit wettelijk is verplicht of deze worden opgevraagd door een justitieel orgaan. Privé- personen die hun gegevens laten registreren, of zich abonneren op de online nieuwsbrief, worden verondersteld zich bewust te zijn van het gebruiksdoel van de ingewonnen gegevens.

Artikel 10 Retourneren, Reclames en Annuleringen
1 Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 7 dagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie factuur. Let op: de verzendkosten en het verzorgen van de zending zijn voor de Wederpartij. Uitzondering zijn de speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden, deze kunnen nimmer worden geretourneerd. Verzending van de Designlabelswaardebon vindt plaats wanneer het artikel door Gebruiker in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt, en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zending. De Gebruiker hoeft hier geen akoord voor geven en is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de termijn. De Wederpartij ontvangt binnen 7 dagen een Designlabels waardebon ter waarde van het geretourneerde artikel. Artikelen welke in de 'sale' of uit de showroom gekocht zijn kunnen niet geretourneerd worden en hierop worden geen reclamaties geaccepteerd.
2 Tijdens deze termijn zal Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
4 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. d. die in de sale en/of showroom zijn aangeschaft.
5 Eventuele klachten kunnen worden verzonden naar onze afdeling Customer Service. Wanneer de bestelling na opening niet voldoet aan de eisen van Wederpartij, dit graag binnen 48 uur bij Gebruiker melden.
6 Orders kunnen binnen 48 uur na plaatsing kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode zullen er kosten in rekening worden gebracht.


BTW Nummer: NL819490350.B01
KVK nummer te Hoorn: 36049022